Kidscape, yr elusen gwrth-fwlio, yn cydweithio gyda “Rownd a Rownd” ar stori fwlio

1

Mae’r elusen atal bwlio arobryn, Kidscape, wedi partneru â'r gyfres ddrama Gymraeg "Rownd a Rownd" i gydweithio ar stori am fwlio mewn ysgolion. Mae’r cydweithio arloesol hwn yn gam hollbwysig tuag at godi ymwybyddiaeth a chefnogi pobl ifanc sy’n wynebu bwlio.

Mae "Rownd a Rownd", a greïr gan Rondo Media, wedi cael ei fwynhau gan gynulleidfaoedd ar S4C ers 11 Medi 1995. Wedi'i anelu'n wreiddiol at oedolion ifanc, mae apêl y sioe wedi ehangu ac mae bellach yn cael ei fwynhau gan y teulu cyfan. Wedi'i leoli ger y môr yn nhref ffuglennol Glanrafon ar Ynys Môn, mae gan y gyfres gast o tua deg ar hugain o gymeriadau. Ar hyn o bryd, mae “Rownd a Rownd” yn saethu 88 pennod y flwyddyn, pob un yn 20 munud o hyd, a ddarlledir ar nos Fawrth a nos Iau am 20:25 ar S4C.

Dywedodd Annes Wyn, Golygydd Cynnwys a Chynhyrchydd Rownd a Rownd: “Roedd cyngor a chefnogaeth Kidscape drwy gydol ein proses storïo, ysgrifennu sgriptiau a ffilmio yn hanfodol i ni allu darlunio stori fwlio realistig a chyfrifol sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc. Cynorthwyodd Kidscape aelodau o staff yn ogystal ag aelodau ifanc y cast gyda stori sensitif a phwysig iawn. Rydym yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth Kidscape.”

Mynegodd Gwenno Beech, aelod ifanc o gast Rownd a Rownd, ei gwerthfawrogiad am y sgiliau amhrisiadwy a enillwyd drwy'r cydweithio. Nododd Beech, "Trwy'r sesiynau, dysgais sut i ddelio ag ymateb neu feirniadaeth pobl eraill i'r cymeriad. Roedd y sgiliau a ddysgais yn ddefnyddiol pe bai problem o'r fath yn codi. Diolch i Kidscape am eu cefnogaeth."
Dywedodd Carole, Pennaeth Gwasanaethau Kidscape yng Nghymru: “Roedd yn bleser cefnogi’r actorion ifanc yn Rownd a Rownd oedd yn awyddus i sicrhau bod eu portread yn cael ei drin mewn ffordd sensitif. Fe ddangoson nhw ddealltwriaeth o sut mae plant a phobl ifanc yn delio ag ymddygiad bwlio mewn bywyd go iawn. Gwnaethant gyfiawnder â’u rolau, na allai fod wedi bod yn hawdd, ac roedden nhw’n awyddus i sicrhau eu bod yn delio gyda beirniadaeth negyddol mewn ffordd bositif yn dilyn darlledu’r penodau. Da iawn chi i gyd."

Mae'r cydweithrediad hwn rhwng Kidscape a "Rownd a Rownd" yn tanlinellu eu hymrwymiad ar y cyd i greu amgylchedd mwy diogel a charedig i bobl ifanc. Drwy fynd i’r afael â’r mater cymhleth hwn yn uniongyrchol, eu nod yw grymuso unigolion ifanc â’r offer a’r wybodaeth sydd eu hangen i ymdopi yn effeithiol â sefyllfaoedd o’r fath.

 

Subscribe to updates for parents, carers and education professionals, direct to your inbox.

This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. See our cookies policy for more information or to change your cookie preferences at any time.

OK, hide this message
Back to the Top